Қазақстан Республикасының Мемлекеті мен құқығының негіздері - Құқық - Кітапхана - www.topreferat.kz
Жұма, 27.02.2015, 21:47
Бас бет Тіркелу Кіру
· RSS
Меню
Кітапхана
Биология [1]
Бухгалтерлік есеп [1]
Валеология [3]
Геология [2]
Информатика [5]
Қаржы [2]
Маркетинг [2]
Құқық [34]
Мәдениеттану [4]
Менеджмент [0]
Мұнай-газ [0]
Педагогика [0]
Психология [0]
Саясаттану [0]
Социология [0]
Қазақстан тарихы [0]
Философия [0]
Экология [0]
Экономика [0]
Кітаптар [0]
Алфавит бойынша
 • Рефераттар
 • Курстық жұмыстар
 • Материалдар
 • Дипломдық жұмыстар
 •   Каталог
  Бас бет » Файлдар » Кітапхана » Құқық

  Қазақстан Республикасының Мемлекеті мен құқығының негіздері
  [ Скачать ] [ Тегін рефераттар ] 13.12.2009, 13:37


  Қазақстан Республикасының Мемлекеті мен құқығының негіздері


  МАЗМҰНЫ  КІРІСПЕ.........................................14
  I БӨЛІМ. МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ТЕОРИЯСЫНЫҢ
  НЕГІЗДЕРІ
  1тарау. Мемлекет теориясының негіздер!..................15
  1.1. Қоғам және мемлекет...........................15
  1.2. Мемлекеттің пайда болуы........................18
  1.3. Мемлекеттің ұғымы мен белгілері. ................ 24
  1.4. Мемлекеттіһ мэні және өлеуметтік башты...........28
  1.5. Мемлекеттің пайда болу теориясы ......',............ 32
  1.6. Мемлекеттің функциясы.................... *.. .36
  1.7. Мсмлекеггің мсханизмі..........................43
  1.8. Басқару нысаны...............................50
  1.9. Мемлекеттік құрылыс нысаны.................... 55
  1.10. Мемлекеттік саяси режим........................ 60
  1.11. Қазақстанның мемлекеттік төуелдсіздігінің атрибуттары.................................. 63
  1.12. Құқықтық мемлекеттің негізгі сипаттары............ 71
  1.11. Мемлекет қоғамның саяси жүйесінде ............80
  2тарау. Қүк.ыя теорыясының негіздері.................... 93
  2.1. Құқық ұғымы мен белгілері......................93
  2.2. Норматив™ рсттсу жүйесіндегі құқықтың орны ...... 97
  2.3. Құқық нормалары мен мораль нормаларының арақатынасы.................................. 98
  2.4. Құқықтың қайнар көздері....................101
  2.5. Зад және заңдық актілср........................ 102
  2.6. Құқық шыгармашылыгы ұғымы, қағидалары
  мен түрлсрі..................................107
  2.7. Нормативтікқұқықтық актілерді жүйелсу........... 109
  2.8. Құқықтық нормалардың ұғымы және түрлері. Құқықтық норманың құрылымы.................. 112
  2.9. Құқықтыц жүйесі............................. 116
  2.10. Құқық салаларының қысқаша сипаттамасы ........... 118
  2.11. Қүқыхтық қатыныстардың ұғымы, айрықша
  белгілері мен турлері...........................122
  2.12. Заңды айгақтардың (фактілердің) ұғымы, оларды жіктеу.......................................124
  ч
  Мазмүны S
  2.13. Құқықтық нормаларды іске асыру................. 127
  2.14. Құқықтық нормаларға түсіндірме беру үгмы
  мен түрлері..................................129
  2.15. Құқықтық сана және құқықтық мөдениет. Заңцылықты және когамдық төртіпті іске
  асырудағы олардың ролі........................141
  2.16. Құқық бүзыйіылық туралы ұғым және түрлері. Оның заңдық құрамы. Қылмыс ұғымы жэне қылмыскерліктің себептері.......................145
  2.17. Заң жауапкершілігінің түсінігі жэне түрлері____..... 152
  2.18. Заңдылық түсінігі және оның негізгі белгілері мен кепілдігі. Құқықтық төптіп......................159
  ОБӨЛІМ. КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҢ НЕПЗДЕРІ 3тарау. Конституция мемлекеттің ата зайы.............. 164
  3.1. Конституциянын ұғымы мен мөні.................164
  3.2. Қазақстан Республикасының 1995 жыліы Конституциясының жалпы сипаттамасы____........168
  3.3. Конетитуцияның заңдыіс қасиеттері................171
  3.4. Конституцияның түрлері.......................173
  3.5. Қазақстанның конституциялық күрылысының негіздсрі....................................176
  4тарау. Қазақстан Республйкасыцда тұлғаиыц
  мәртебесінің негіздері.......................
  181
  4.1. Адам, тұлға, азамат ұғымдарының арақатынасы......181
  4.2. Адам құқыктарының артықшылыгы........... 183
  4.3. Адам құқығын бүзу........................... Д84
  4.4. Тұлғаның құқықтық мортебссінін ұғымы. Азаматтық.. 187
  4.5. Мемлекет пен тұлғаның өзара қарымқатынасының қағидаттары...193
  4.6. Адам құқықтарының негізгі түсінігі мен топтастырылуы........195
  4.6.1. Адам құқығы мен бостандыгы: сөйкестігі
  мен өзгешелігі.... 195
  4.7. Адамның (жскс) азаматтық құқықтары мен бостандықтары................. 198
  4.8. Азаматтардың саяси құқықтары мен бостандықтары .. 202
  4.9. Әлсуметтікэкономикалық құқықтар мен бостандықтар. Азаматтардың модениет саласындағы құқықтары ...... 205
  i'VJ
  оКигээи

  6.2.
  б.З. 6.4.
  Мазмуны
  4.10. Құқықтар мен бостандықтарды жүзеге асырудың
  кспілдіктері..................................208
  4 11. Қазақстан Республикасы азаматтарының
  конституциялық міндеттері......................211
  5тарау. Қазақстяи Ресшубликасының әкшшілік аумактық
  құрылысы.........................................213
  <6таряу. Мемлекеттік биліктін жүйесі....................216
  6 J Мемлекеттік биліктің ұғымы және Қазақстан
  Республикасыңда оны ұйымдастырудың қағидаттары .. 216 Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік билік
  оргакдарының жүйесі .........................217
  Қазақстан Республикасының Презнденті...........219
  Қазақстан Республикасының Парламент!........... 223
  7тарау. Қазақстан Республнкасыцдаш жергілікті мемлекеттік
  басқару және өзінөзі басқару..........................227
  7.1. Қазақстан Республикасыңдағы жергілікті өкілді
  оргаидардың жалпы сипаттамасы.................228
  Қазақстан Республикасындағы жергілікті атқарушы
  органдар (жалпы сипаттама)......................237
  Қазақстан Республикасындағы жергілікті ө.янезі
  басқару түсінігі (жалпы сипаттама).................244
  ШБӨЛІМ. ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚТЫҢ НЕГІЗДЕРІ
  8тарау. Әкімшілік құқықтың ішмы.....................255
  8.1. Әкімшілік құқықтың рөлі мен маңызы..............255
  8.2. Әқімшілік құқықтың пәні және атқарушы билік......257
  8.3. Әкімшілік құқықтың өдісі.......................261
  9 тарау. Әкімшілікқұқықіык нормалар мен қатынастар.......263
  9.1. Әкімшілікқұқықтық нормалардың ұғымы
  мек ереюнеліктері.............................263
  Әкімшілікқұқықтық нормалардың түрлері..........265
  Экімшілікқұқықтық нормаларды жүзеге асыру......267
  Әкімшілік құқықтың қайнар көздері...............268
  Әкімшілікқұқықтық қатынастардың ұғымы
  мен ерекшеліктері............................. 269
  Әкімшілікқұқықтық қатынастардың түрлері........271
  7.2. 7.3.
  9.2. 9.3. 9.4. 9.5.
  9.6.
  сІЗХИи
  Мазмуны
  273
  . . 273
  )тарау. Атқаруыш билік органдары.........
  10.1. Атқарушы билік органдарының үғьшы және негізгі белгілері..................................
  10.2. Атқарушы билік органдарын ұйымдастыру мен қызметінің принциптері......................
  10.3. Атқарушы билік органдарының түрлері...........
  10.4. Қазақстан Реслубликасы Прсзидентінің атқарушы
  бйлік аясындағы окілеттіктері.................. 279
  10.5. Қазақсган Республикасының Үкімсті............ 2?9
  10.6. Атқарушы биліктің орталық органдары Птарау. Мшлекеттік кшмет............
  Мемлекеттік қызметтің ұғымы .......
  Мемлекеттік қызметтің принциптері.............286
  Мемлекеттік лауазым.........................28Х
  Мемлекеттік қызметшілердің ұғымы және олардь» жүйелсу................................. .
  Мемлекеттік ҚЫЗМЕТШІЛердіҢ 0КІМШІЛІК
  құқықтық мортсбссінің негіздері..................
  11.6. Мемлекеттік қызметті откеруді өкімшілікқұқықтық рсттеу......................................
  11.7. Мемлекеттік қызметшілерді котермелсу және олардың жаупксршіліктері.......................
  11.8. Мемлекеттік қызметті үйыадіық жағынан камтамасыз ету................
  11.2. 11.3. 11.4.
  11.5.
  276 277
  282
  286 286
  28Н 290 293 297
  298 299
  І2тарау. Әкімшілік құқық бүзушылық...................х«
  12.1. Әкімшілік құқық бүзушылықтың ұғымы...........299
  12.2. Әкімшілік құқық брушылықтың заңцық күраыы .... 300
  12.2.1. Құқық бүзушылықтың объектісі және
  объективтік жаіъі.............................300
  12.2.2. Құқык бүзушылықтың субъектісі және субъективтік жагы...................................
  ІЗтарау. Әкімшілік жауаптылық.....................
  13.1. Әкімшілік жауаптылықтың ұғымы және белгілері.....303
  13.2. Әкімшілік жазалар.........................., . 306
  13.2.1. Әкімшілік жазалардың мақсаты..................306
  13.2.2. Әкімшілік жазалардың түрлері...................307
  13.2.3. Әкімшілік жазаларды қолдану тертібі..............309
  302 303

  I
  Мазмүны
  13.3. Әкімшілік құқық бүзушылық туралы іс жүргізу.....312
  13.3.1. Іс жүргізудің құқықтық негіздері.................312
  13.3.2. Әкімшілік жауаптылық туралы істерді қарауға өкілетті органдар (лауазымды адамдар)....................315
  13.3.3. Іс жүргізуге қатысушылар......................316
  13.3.4. Іс жүргізудің сатылары........................317
  13 3.5. Атқарушылық іс жүргізу........................321
  ІҮ.БӨЛІМ. СОТ ЖҮЙЕСІ МЕН ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДА
  РЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕПЗДЕРІ
  14тарау. Сот органдары мен құқық қорігау органдары қшметініц қағндалары, құқыктық мәртебелері.............324
  14.1. Қазақстан Республикасының сот жүйесі және құқық қорғау органдары туралы жалпы түсініктеме.........324
  14.2. Құқық қоргау қызметінің принциптері............327
  14.3. Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі. 329
  14.4. Сот билігінің ұғымы. Сот төрелігі және оның принциптері.. 332
  14.5. Қазақстан Республикасының соттары..............335
  14.6. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі.
  Әділет органдарының жүйесі.....................344
  14.7. Қазақстан Республикасының прокуратурасы........348
  14.8. Қазақстан Республикасының Ұлттык қауіпсіздік органдары...................................356
  14.9. Қазақстан Республикасынын ішкі істер органдары .... 358
  14.10. Қазақстан Республикасы Қаржы полициясы агенттігі.. 360
  14.11. Қазақстан Республикасынын кеден органдары.......362
  14.12. Адвокатурының міндеттері және өкілеттіктері........365
  VБӨЛІМ. ҚАРЖЫЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҢ НЕПЗДЕРІ
  15-тарау. Қаржылық құқықтың жалпы сипаттамасы.........372
  15.1. Мемлекеттік қаржылар және қаржылық құқық......372
  15.2. Қаржылық құқықтық қатынастар................387
  15.3. Бюджеттік құқық және мемлекеттік бюджет....... .391
  15.4. Бюджеттен тыс қорлар.........................396
  15.5. Бюджеттікқұқықтық қатынастар аясындағы салықтық құқық.............................398
  15.5.1. Салықтық құқық құқықтық құрылым ретінде.......398
  15.5.2. Мемлекеттік салық жүйесі..................... 404
  15.5.3. Салықтық міңдеттемелер....................... 412
  Мазмүны 9
  15.5.4. Мемлекеттің салықтық қызметі.................. 417
  VIБӨЛІМ. АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҢ НЕПЗДЕРІ
  16тарау„ Азаматтық құқық және құқықтық қатынас.........423
  16.1. Азаматтық құқық туралы ұғым................... 423
  16.2. Азаматтыкқүқықтық реттеу тәсілдері............. 425
  16.3. Аза^аттық заңдар және олардың жүйесі............ 425
  16.4. Азаматтық заңдардың қодданылуы................432
  16.5. Азаматтық құқық қатынасының ұғымы жене
  оның ерекшеліктері...........................435
  16.6. Азаматтық құқық қатынасының мазмүны...........435
  16.7. Азаматтық құқық қатынастарының түрлері ......... 437
  16.8. Азаматтыққұқықтық қатынастардың пайда болу, өзгертілу және тоқтатылу негіздері................439
  17тарау. Азаматтық құқық қатынастарының субъектілері
  меи объектілері....................................441
  17.1. Субъектілер мен объекгілердің жалпы ұғымы.......441
  17.2. Азаматтаразаматтыққұқықтық қатынастардың субъектілері ретіндс...........................445
  17.3. Заңды тұлғалар азаматтыққұқықтық қатынастардың субъектілері ретіндс........................... 452
  18тарау, Мәмілелер...............................459
  18.1. Мәмілелер ұғымы және олардың түрлері........... 459
  18.2. Мәмілелердің жарамды болуының талаптары........465
  18.3. Жарамсыз мәмілелер..........................468
  19тарау, Азаматтық құқықтағы мерзім. Талаи мерзімі.......475
  19.1. Мерзім туралы ұғым және оны есептеу.............4/5
  19.2. Талап қою мерзімі............................476
  20тарау. Меншік құқығы............................479
  20.1. Меншік және меншік құқығы туралы ұғым.........479
  20.2 Меншіктің нысандары.........................481
  20.3. Ортақ меншік құқығы.........................484
  20.4. Меншік күқыгының пайда болу негіздері...........486
  20.5. Меншік құқығын қорғау.......................487
  21тарау. Міндепеме...............................489
  21.1. Міндеттеменің угымы және тараптары.............489
  II"
  10 Мазмүны
  21.2. Міндеттсменің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдері.. 492 22тарау. Азаматтыккүкыктык, шарт...................499
  22.1. Шарггың ұғымы мен маңызы...................499
  22.2. Шарттың түрлсрі.............................499
  22.3. Шарттың жасалу жолдары......................502
  VII БӨЛІМ. ОТБАСЫ ҚҰҚЫҒЫНЫҢ НЕПЗДЕРІ
  23тарау. Отбасы күқыгы жэие отбасы заңдары............. 505
  23.1. Отбасы құқығы: ұғымы, негіздсрі мен принциптері.. . 505
  23.2. Нсксгс түрудын тортібі мен шарттары.............508
  23.3. Ерлізайыптылардың құқықтары мен міндеттері.....511
  23.4. Нсксні тоқтату...............................515
  23.5. Атааналар мен балалардык арасындағы құқықтық қатынастар. Атааналар мен балалардың
  құқықтары, мйідсттерініи туындау негіздері.........520
  23.6. Атааналардың, балалардың және отбасының басқа
  да мүшслсрінің арасындағы алименттік қатынастар . . . 526
  23.7. Атааналардың камкорлыгынсыз қалған балапарды торбислсу нысандары.........................528
  VIIIБӨЛІМ. ЕЦБЕК ҚҰҚЫҒЫНЫҢ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҚАМСЫЗДАНДЫРУ ҚҰҚЫҒЫНЫҢ НЕПЗДЕРІ
  24тарау. Еңбек құқығынын түсінігі және енбек саласыидағы құқықтык, қатынастар............................... 536
  24.3. Еңбек құқығының поні және одістері.............536
  24.2. Еңбек құқығының басшылыққа алатын қағидалары ... 537
  24.3. Еңбек құқығынын қайнар көздері................538
  24.4. Еңбектік құқықтық қатынастар жоис еңбекпсн байланысты өзге де құқықтық қатынастар..........539
  25гарау. Жеке сибск шарты..........,...............541
  25.1. Жскс еңбек шартының ұғымы, оның мазмүны
  мен түрлсрі................................. 541
  25.2. Жскс еңбек шартын тоқтату негіздсрі..............542
  26тарау, Жұмыс және демалыс уакыты.................. 545
  26.1. Жұмыс уақытының ұғымы жоис оныңтүрлсрі......545
  26.2. Дсмалыс уақытының ұғымы және оның түрлсрі......545
  Мазмүны 11
  27тарау. Еңбекке акы толеу..........................546
  27.1. Жалақы ұғымы және оны реттеудің әдістері.........546
  27.2. Жалакы төлеу жүйесі.......................... 547
  28тарау. Еңбекті қоргау..............................548
  29тарау. Еңбек шартының тараптарының материалдық
  жауапкершілігі.....................................549
  30тарау. Еңбек даулары.............................551
  31тарау. Әлеуметтік камсыздандыру құқығынын негіздері .... 552 31.J Әлеуметтік қамсыздандыру құқығының ұғымы және
  қамсыздандыру түрлері........................552
  31.2. Қазақстан Республикасындағы зсйнет ақымен
  қамсыздандыру...............................554
  ІХБӨЛІМ. ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ НЕПЗДЕРІ
  32тарау. Қылмыстык құқық ұғымы, міндеттері мен принциптері. 555
  32.1. Қылмыстық құқықтың ұғымы...................555
  32.2. Қылмыстық құқық міндеттері мен принциптері......558
  32.3. Қылмыстық заң ұғымы, ерскшелікгері мен маңызы, міндеттері мен мақсаты........................561
  32.4. Қылмыстыққұқықтық норманың құрылымы.......562
  32.5. Қылмыстық заңның уақыт және кеңістік бойынша қолданылуы.................................563
  33тарау. Қылмыс..................................565
  33.1. Қылмыстың ұғымы, белгілері және қылмыстарды топтастыру..................................565
  33.2. Қылмыстың құрамы..........................567
  33.3. Қылмыстын объеісгісі...........................570
  33.4. Қылмыстын объсісгивтік жагы...................576
  33.5. Қылмыс субъектісі............................579
  33.6. Қылмыстың субъективтік жагы...................582
  34тарау. Әрекеттін когамга қауипгілігі мен занга қайшылыгын жоятын мәнжайлар................................586
  34.1. Қажетті қорғану..............................587
  34.2. Аса кажеттілік................................588
  34.3. Орынды төусксл ету............................5
  LJU

  12
  Мазмүны
  34.4. Қол сұғушылық жасаган адамды үстау кезінде
  зиян келтіру................................. 590
  34.5. Жеделіздсстіру шарал^рын жүзсге аеыру ........... 591
  34.6. Бүйрықты немесс өнімді орындау................ 592
  34.7. Күштсп немесе психикалық мэжбүрлеу ............ 593
  35тарау. Қылмыс жасау сатылары және қылмыска қатысу.. . . 593
  35.1. Қылмыс жасау сатыларына сипаттама.............593
  35.2. Қылмыска қатысу.............................597
  36тарау. Қылмыстық жаза...........................600
  36.1. Қшыыстық жазаның ұғымы, белгілепі мен мақсаттары . 600
  36.2. Қылмыстық жазалардың жүйесі мен түрлері........601
  36.3. Комслстке толмагандардың қылмыстық жауаптылығы . 606
  ХБӨЛІМ. ЭКОЛОГИЯ ҚҰҚЫҒЫНЫҢ НЕПЗДЕРІ
  37гарау. Экология құқығының жүйесі...................610
  37.1. Экология құқығынын үгьшы....................610
  37.2. Табигатты және оның құрамдас бөліктерін
  құқықтық қорғау............................. 613
  37.3. Құқыктық қоргауга жататын экологиялық жүйелер . . 621
  37.4. Зчазакстан Республикасы азаматтарының қолайлы қоршаган ортага құқығы.......................623
  37.5. Қазақстан Республикасындағы табигатты пайдалану құқығының түсінігі және түрлсрі.................625
  37.6. Қоршаган табиғи ортаиың сапасы................631
  37.7. Қоршаган ортаны қорғау мсханизмі ..............635
  37.7.1. Қоршаған табиғи ортаны қоргаудың экономикалық
  мсханизмі...................................636
  37.8. Қоршаған табиғи ортаға зиян кслтіру.............637
  37.9. Зиян кслтірушіиің жауапксршілігінің нысандары.....640
  ХІБӨЛІМ. ҚЫЛМЫСТЫҚ 1С ЖҮРПЗУ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ
  1С ЖҮРПЗУ ҚҰҚЫҒЫНЫҢ НЕПЗДЕРІ
  38тарау. Қылмыстық Іс жүргізу құқышның негіздері........ 648
  38.1. Қылмыстық іс жүргізу ұғымы және оның сот торслігі ұғымымен арақатыиасы........................ 648
  38.2. Қылмыстық іс жүргізу сатылары.................650
  38.3. Қазақс^ан Республикасының қылмыстык. іс жүргізу заңнамасы..................................656
  вахочі/әхв^еи
  Мазмүны 13
  38.4. Қылмыстық іс жүргізудің субъектілсрі және олардың
  атқаратын процсссуальдық функциялары...........657
  39тарау. Азаматтық іс жүргізу құқығының негіздері.........660
  39.1. Азаматтық іс жүргізу құқығының ұғымы...........660
  39.2. Азаматтық іс жүргізу құқығының қайнар коздері.....664
  39.3. Азаматтық іс жүргізу заңының уақыт, кеңістік және тұлғалар бойынша қодданылуы ..................665
  39.4. Азаматтық іс жүргізудің ұғымы мен мазмүны.......665
  ХИБӨЛІМ. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҢ НЕПЗДЕРІ 40тарау. Халықаралық құқык жүйесі....................674
  40.1. Қазіргі кезсңдегі халықаралық құқық ұғымы .......674
  40.2. Халықаралық құқыққұқықтың ерекше ж\'йесі ретінде . 675
  40.3. Халықаралық құқықтың қазіргі кезеңдегі қызметі.... 679
  40.4. Халықаралық жарйя және халықаралық жеке құқық .. 682
  40.5. Халықаралық және ішкі мемлекеттік құқықтардың арақатынасы................................683
  41тарау. Халықаралық жарня құқықтың кайнар коздері.....684
  41.1. Халықаралыққұқықтық норманың ұғымы және оның белгілсрі...................................684
  41.2. Халықаралыққұқықтық нормаларды жіктсу........685
  41.3. Халықаралық жария құқығы қайнар көздерінің ұғымы және түрлсрі.................................688
  41.4. Халықаралық ұйымдардың шешіңдері, карарлары . . . 690
  41.5. Хшіықаралық соттың жөие арбитраждық сот шешімдері..................................690

  Категориясы: Құқық
  19036 рет қаралды
  www.topreferat.kz © 2015
  Іздеу
  Достарымыз
 • Қазақша рефераттар
 • Казахстанские рефераты
 • Рефераттар тізімі
 • Соңғы қосылған жұмыстар
 • Рефераттар 1
 • Рефераттар 2
 • Рефераттар 3
 • Статистикамыз

  Онлайн: 9
  Қонақтар: 9
  Тіркелгендер: 0

  Анализ сайта
  Resurs.kz: сайты Казахстана и раскрутка сайта

  Поиск
  Создать сайт бесплатно